Kaj je to IPA?

Mednarodno policijsko združenje oz. International Police Association, krajše IPA, je policijska stanovska organizacija, ki trenutno združuje več kot 369.000 članov iz 68-ih držav in 6-ih kontinentov.

1. IPA je edina mednarodna poklicna organizacija policistov ne glede na funkcijo, rang, jezik, raso, religijo in svetovni nazor;
2. je politično in poslovno popolnoma neodvisna in ni vezana na nobeno drugo skupino ali institucijo;
3. je odprta za policiste vseh držav, za proste in neovirane stike med pripadniki te službe ter vzpostavljanje možnosti medsebojne izmenjave strokovnih izkušenj;
4. je registrirana na temelju svojih ciljev pri Svetu Evrope s posvetovalnim statutom kot nevladna mednarodna organizacija.

Cilj in namen društva je povezovanje aktivnih in upokojenih uslužbencev Policije, Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih služb s policijskimi pooblastili, na podlagi poklicnega tovarištva, vzajemnosti in solidarnosti. Društvo je pravna oseba, katere dejavnost je neprofesionalna in služi izključno idealnim ciljem.

Kaj želi IPA?

– Gojiti prijateljske odnose in medsebojno pomoč med službujočimi policisti doma in po svetu;
– Olajšati izmenjavo izkušenj na policijskem področju in podpirati mednarodno policijsko sodelovanje;
– S svojim javnim delovanjem pozitivno vplivati na odnose med policisti in državljani;
– Preko strokovnih potovanj in srečanj na prireditvah razširiti znanje svojih članov in spodbuditi razumevanje za probleme drugih.

Kaj nudi IPA?

– širok izobraževalni program v okviru seminarjev in izmenjav informacij;
– lokalna, regionalna, nacionalna in mednarodna izobraževalna ter druga srečanja na vseh celinah;
– študijska in druga potovanja v tuje dežele;
– vsakoletno mednarodno srečanje v eni od dežel za mlade IPA člane ter srečanje otrok IPA članov;
– možnost spoznavanja policijske opreme in izkušenj policijskih kolegov ne glede na nacionalnost, službeni rang ali namen;
– pomoč policistom, IPA članom in njihovim družinskim članom, če se brez svoje krivde znajdejo v težavah ali stiski;
– brezplačno prenočitev v IPA domovih (penzionih) doma in v tujini ter popuste v številnih hotelih;
– brezplačen pretok informacij na regionalnih, nacionalnih in mednacionalnih ravneh.

IPA je mednarodna nepolitična strokovna organizacija policistov, ki ni vezana na nobeno drugo skupino ali inštitucijo. Preko združenja si policisti izmenjujejo informacije in strokovne izkušnje. Namen IPA mednarodnega policijskega združenja pa je med drugim tudi, da z javnim delovanjem policistiv pozitivno vpliva na odnose med državljani in policisti. IPA mednarodno policijsko združenje nudi tudi pomoč policistom in njihovim družinskim članom, ko se znajdejo v težavah ali stiski.

IPA Slovenija

V Sloveniji so sekcijo ustanovili 20. aprila 1991. V mednarodno organizacijo je bila sprejeta kot enakopravna članica na 24. konferenci IEC delegatov 5. novembra 1992 v Rio de Janeiru, s podelitvijo svečane listine o sprejemu na podlagi pismenega priporočila avstrijske in italijanske IPA sekcije. Danes šteje več kot 7.000 članov, vključenih v regionalne klube po vsej Sloveniji. Sodi med srednje velike sekcije in se dejavno vključuje v delo mednarodnih teles. Njeni člani vzdržujejo stike tudi na mednarodni ravni.