Včlanitev v IPO

IPA (International Police Association) – Mednarodna policijska zveza – Sekcija Slovenija (v nadaljnem besedilu zveza) je zveza prostovoljno združenih IPA regionalnih klubov (v nadaljnem besedilu klub). Ime zveze je: IPA-Mednarodna policijska zveza-Sekcija Slovenija (1. člen Statuta). Sedež zveze je v Celju. Zveza deluje na območju Slovenije in je kot nacionalna sekcija članica Internacional Police Association – Mednarodnega policijskega združenja (2. člen Statuta). Člani zveze so klubi, ki so ustanovili zvezo. Član zveze lahko postane vsak klub, ki sprejme ta statut in se ravna po njem. O sprejemu v članstvo zveze odloča upravni odbor zveze. O pritožbah na odločitve upravnega odbora o sprejemu v članstvo odloča kongres zveze (8. člen Statuta).

V 12. členu Statuta IPA Sekcija Slovenija je navedeno, da so lahko člani v regionalnih klubih  aktivni in upokojeni uslužbenci Policije, Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih služb s policijskimi pooblastili, na podlagi poklicnega tovarištva, vzajemnosti in solidarnosti. Poleg rednega članstva, statut predvideva še:

častne člane – to so tisti člani, ki imajo posebne zasluge za razvoj in delovanje kluba;

pridružene člane kluba – to so člani iz tuje policijske organizacije v državi, kjer IPA       organizacija še ni ustanovljena;

izredni člani kluba – to so vdove ali vdovci članov;

Pridruženi in izredni člani nimajo aktivne volilne pravice.

Klubi lahko kot zaslužne člane sprejmejo tudi osebe, ki podpirajo dejavnost in sledijo ciljem zveze. Članstvo zaslužnim članom preneha po preteku treh let. Če so izpolnjeni prej navedeni  pogoji, se lahko članstvo enkrat ali večkrat podaljša za enako obdobje. Zaslužni član plača članarino in prejme izkaznico. Zaslužni člani nimajo aktivne in pasivne volilne pravice. Natančnejše pogoje in postopek za sprejem ter prenehanje članstva zaslužnih članov, višino članarine in obliko izkaznice uredi upravni odbor zveze s pravilnikom (13. člen Statuta).

Zaradi boljše razumljivosti in pogostih vprašanj navajamo, da pomožni policisti s podpisom pogodbe o služenju v pomožni policiji izpolnjujejo pogoje za članstvo v IPA regionalnem klubu.

KAKO SE LAHKO VČLANIMO V IPO?

Vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za včlanitev, mora v kraju kjer stalno biva ali službuje, poiskati poverjenika IPE, kateremu mora sporočiti svojo željo po včlanitvi. Poverjeniki so na vseh enotah policije, ki vam bodo nudili vse potrebne informacije. Lahko pa poiščete tudi katerega koli IPA funkcionarja v vašem regionalnem klubu IPE, katerih naslove lahko najdete na naših internetnih straneh, ali pa povprašate na info@ipa-lj.com.

Za včlanitev mora vsak kandidat izpolniti in podpisati obrazec Prijavnica in poravnati stroške pristopnine in članarine. Pristopnina, ki se plača le pri včlanitvi, znaša petnajst (15) eurov, članarina pa dvajset (20) evrov. O sprejemu novih članov odloča upravni odbor regionalnega kluba.

Vsak novo sprejeti član dobi IPA izkaznico z veljavnostjo za tekoče leto in nalepko za avtomobil z isto številko, kot zunanji prepoznavni znak članstva v IPA organizaciji. Ker je izkaznica IPE brez slike je veljavna samo skupaj z drugim veljavnim osebnim dokumentom za identifikacijo. Z veljavno izkaznico lahko dokazujete svoj status člana IPE po vsem svetu, lahko pa tudi uveljavljate določene ugodnosti tako doma kot v tujini (IPA potovanja, srečanja in izmenjava mladih, IPA popusti itd…).