Na podlagi 4. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 64/2011-UPB2) in 13. člena statuta IPA Kluba Ljubljana je občni zbor društva dne 30. 3. 2022 sprejel spremenjen in dopolnjen

S T A T U T

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Mednarodno policijsko združenje – IPA (International Police Association) – Sekcija Slovenije, Klub Ljubljana (v nadaljevanju: klub) je prostovoljna organizacija, ki združuje in povezuje aktivne in upokojene delavce MNZ/Policije, pooblaščene pripadnike Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in drugih državnih služb s policijskimi pooblastili v Republiki Sloveniji na osnovi poklicnega tovarištva, vzajemnosti, izmenjave strokovnih izkušenj ter medsebojne pomoči in podpore.
(2) Ime kluba je: Mednarodno policijsko združenje – IPA (International Police Association) – Sekcija Slovenije, Klub Ljubljana.
(3) Krajše ime kluba je: IPA Klub Ljubljana.

2. člen

(1) Klub je pravna oseba zasebnega prava. Sedež kluba je v Ljubljani, naslov sedeža kluba je Prešernova cesta 18.
(2) Klub deluje na območju Policijske uprave Ljubljana.

3. člen

(1) Klub ima svoj znak in žig.
(2) Znak kluba je mednarodni znak IPE – globus, na katerem so celine rdeče barve, zlati meridiani in modro morje. Obkrožen je z temno modrim pasom, na katerem je napis INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION in obrobo. Ozadje je osmerokotna rumena zvezda, ki je z leve in desne strani obdana z zlato obrobo, ki jo na spodnji strani povezuje vinjeta z napisom SERVO PER AMIKECO.
(3) Žig je okrogle oblike, velikosti 35 mm. Sestavljen je iz mednarodnega znaka IPE in napisa IPA Klub Ljubljana v podnožju.

4. člen

(1) Klub se povezuje z drugimi IPA klubi v Sloveniji, kakor tudi z IPA klubi iz tujine in je kot soustanovitelj IPA – Mednarodne policijske zveze – Sekcija Slovenije priključen k IPA – Mednarodni policijski zvezi.
(2) Klub deluje v skladu z določbami mednarodnega statuta, v kolikor ta ni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.
(3) Klub sodeluje z državnimi in drugimi organi, organizacijami in institucijami. Pri tem je nevtralen, neodvisen in ni vezan na nobeno institucijo oziroma politično organizacijo. Politično delovanje je prepovedano.

5. člen

(1) Delo kluba in njegovih organov je javno.
(2) Klub obvešča svoje člane:
– s pravico vpogleda v zapisnike organov in drugo dokumentacijo kluba,
– preko klubske internetne spletne strani,
– preko sredstev javnega obveščanja,
– na občnih zborih.
(3) Zunanja javnost je o dejavnosti obveščena tako, da so seje organov kluba javne, da klub organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

II. NAMEN IN CILJI KLUBA

6. člen

Namen kluba je skrbeti za širitev varnostne kulture in povezovanje aktivnih in upokojenih delavcev Policije, pripadnikov Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in drugih državnih služb s policijskimi pooblastili v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da se zavzema za:
– izmenjavo izkušenj s področja delovanja;
– širitev strokovnih znanj preko domače in tuje literature;
– visoko strokovno raven dela kluba;
– spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju kluba v duhu vodila »SERVO PER AMIKECO – SLUŽITI V PRIJATELJSTVU«.

7. člen

Klub uresničuje svoj namen in cilje z izvajanjem naslednjih nalog:
– organizira in izvaja strokovna predavanja, seminarje in posvetovanja v klubu in na mednarodni ravni;
– organizira študijska in druga potovanja za člane;
– prireja družabne in športne prireditve v regionalnem in nacionalnem okviru ter na mednarodni ravni;
– organizira solidarno pomoč članom v nesreči ali socialni stiski pod geslom »SERVO PER AMIKECO – SLUŽITI V PRIJATELJSTVU«;
– izdaja periodično glasilo kluba in druge občasne publikacije.

III. ČLANSTVO

8. člen

(1) Član kluba lahko postane vsaka oseba iz 1. člena tega statuta. Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član kluba in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba in plačeval članarino.
(2) Klub ima redne, izredne, častne in zaslužne člane.
(3) Izredni člani kluba so lahko vdovci in vdove članov.
(4) Redni člani so osebe iz 1. člena tega statuta.
(5) Častni člani so lahko tisti člani kluba, ki imajo posebne zasluge za razvoj in delovanje kluba in so na predlog upravnega odbora imenovani na Občnem zboru.
(6) Zaslužni člani so osebe, ki nimajo statusa iz 1. člena tega statuta, so pa pri delovanju kluba večkrat nudile pomoč in so izrazile željo postati zaslužni član.

9. člen

(1) Pravice članov iz 1. člena statuta so, da:
– lahko nosijo in uporabljajo znak IPA, ki je sicer zaščiten;
– sodelujejo pri delu kluba;
– volijo in so izvoljeni v organe kluba;
– soodločajo v organih kluba;
– uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja kluba pri svojem delu;
– so deležni ugodnosti, ki jih daje članstvo v klubu;
– sodelujejo na prireditvah in mednarodnih dogodkih, ki so v interesu kluba.
(2) Zaslužni člani imajo pravice iz prejšnjega odstavka, razen pravice iz tretje in četrte alineje.
(3) Dolžnosti članov so, da:
– spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba,
– aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba,
– redno plačujejo članarino,
– prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane kluba,
– varujejo ugled kluba.

10. člen

(1) Članstvo v klubu preneha:
– s smrtjo,
– z izstopom,
– s črtanjem zaradi neplačevanja članarine,
– z izključitvijo.
(2) Član izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
(3) Člana črta iz članstva upravni odbor, če kljub opominu dvakrat zaporedoma ne plača članarine.
(4) Izključi se član, če s svojim vedenjem škoduje klubu, ali če ravna v nasprotju s statutom. Pobudo za izključitev lahko da vsak član. Sklep o izključitvi sprejme razsodišče kluba. Zoper sklep razsodišča ima član možnost pritožbe na občni zbor, ki o izključitvi dokončno odloča.

IV. ORGANI KLUBA

11. člen

Organi kluba so:
– občni zbor,
– upravni odbor,
– nadzorni odbor in
– razsodišče.

Občni zbor

12. člen

Občni zbor je najvišji organ IPA kluba Ljubljana. Sestavljajo ga vsi člani kluba.

13. člen

(1) Občni zbor skliče predsednik najmanj enkrat letno.
(2) Vabilo z dnevnim redom in gradivom mora biti dostavljeno članom najmanj deset dni pred dnem, ki je naveden na vabilu za sklic občnega zbora.

14. člen

(1) Izredni občni zbor lahko skliče:
– upravni odbor,
– nadzorni odbor zaradi razlogov iz njegove pristojnosti,
– najmanj 15% članov kluba.
(2) Izredni občni zbor se skliče najpozneje v enem mesecu od dneva, ko je bila dana zahteva za sklic.
(3) V primeru, da predsednik ne skliče izredne seje zbora, to opravi organ, ki je sprejel takšen sklep oziroma predstavnik 15 % članov kluba, ki pripravijo gradivo in ga posredujejo članom v skladu s tem statutom in na njegovi podlagi sprejetimi akti.

15. člen

Naloge občnega zbora so:
– sprejema dnevni red zasedanja zbora;
– izvoli organe zbora v skladu s tem statutom;
– sprejme poslovnik o delu zbora;
– imenuje delovno predsedstvo;
– sprejema in spreminja statut kluba;
– sprejema poročila organov kluba in zaključni račun;
– voli in razrešuje predsednika, dva podpredsednika, člane upravnega odbora, blagajnika, člane nadzornega odbora in člane razsodišča;
– sprejema program dela in finančni načrt kluba;
– odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora, častnega razsodišča in o drugih zahtevkih in predlogih članov;
– imenuje častne člane;
– odloča o prenehanju delovanja kluba;
– odloča o vključevanju v druge organizacije;
– odloča o drugih pomembnih zadevah.

16. člen

(1) Zbor vodi delovno predsedstvo ali predsednik.
(2) Zbor izvoli verifikacijsko komisijo, volilno komisijo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika.
(3) Zapisnik zbora podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

17. člen

(1) Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot desetina vseh članov IPA kluba Ljubljana.
(2) Če do ure, ki je določena z vabilom za sklic zbora oziroma po preteku 15 minut po tej uri zboru ne prisostvuje ena desetina članov, je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 25 članov kluba.

18. člen

(1) Glasovanje na zboru je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo za tajni način glasovanja.
(2) Za sprejem sklepov zbora je potrebna večina prisotnih članov.

19. člen

(1) Volitve v organe kluba so javne, lahko pa so tudi tajne, če tako odloči večina prisotnih na zboru.
(2) Člane organov kluba se voli za dobo štirih let. Ponovna izvolitev je možna.

Upravni odbor

20. člen

(1) Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo kluba v mandatnem obdobju po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.
(2) Upravni odbor sestavljajo:
– predsednik kluba;
– podpredsednik, zadolžen za socialna in kulturna vprašanja;
– podpredsednik, zadolžen za profesionalna vprašanja;
– sekretar;
– blagajnik in
– štirje člani.

21. člen

Naloge upravnega odbora:
– sklicuje občni zbor,
– skrbi za izvrševanje dela kluba,
– pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
– skrbi za finančno materialno poslovanje kluba,
– upravlja s premoženjem kluba,
– odloča o sprejemu v klub članov in zaslužnih članov,
– sprejema pravilnike potrebne za delo organov kluba,
– ustanavlja in ukinja komisije kluba,
– ustanavlja in ukinja interesne sekcije.

22. člen

(1) Upravni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, zadolžen za profesionalna vprašanja. V nujnih primerih lahko predsednik kluba skliče dopisno sejo.
(2) Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih 2/3 članov. Upravni odbor sklepa z navadno večino glasov prisotnih članov, v primeru izenačenega števila glasov pa odloča glas predsedujočega.

Nadzorni odbor

23. člen

(1) Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor poroča občnemu zboru in mu je tudi odgovoren za svoje delo.
(2) Nadzorni odbor sestavljata dva člana in predsednik nadzornega odbora, ki jih izvoli občni zbor. Člani nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov članov nadzornega odbora.
(3) Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

Razsodišče

24. člen

Člane razsodišča voli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo ga predsednik razsodišča in dva člana. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov, organov kluba ali ko prejmejo ugovor o izključitvi člana iz kluba. Razsodišče vodi postopek in izreka ukrepe v skladu s pravilnikom o delovanju razsodišča. Razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.

25. člen

(1) Kršitve, ki jih obravnava razsodišče, so:
– kršitve določb statuta,
– nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij kluba,
– neizvrševanje sklepov organov kluba,
– dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba,
– sklep o izključitvi člana iz kluba.

26. člen

(2) Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom o delovanju razsodišča izreče razsodišče, so:
– opomin,
– javni opomin,
– izključitev.
(3) Zoper sklep, ki ga izda razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, ki o zadevi dokončno odloči.

Predsednik kluba

27. člen

(1) Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.
(2) Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo štirih let. Na to funkcijo je lahko ponovno izvoljen.
(3) Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
(4) V primerih nezmožnosti opravljanja funkcije predsednika, klub zastopa podpredsednik za profesionalna vprašanja.

Podpredsednika

28. člen

Klub ima dva podpredsednika in sicer za socialna in kulturna vprašanja ter za profesionalna vprašanja. Podpredsednika voli občni zbor za dobo štirih let. Na to funkcijo sta lahko ponovno izvoljena. Podpredsednika sta za svoje delo odgovorna upravnemu odboru.

Sekretar

29. člen

Sekretar kluba opravlja strokovno tehnična in administrativna dela ter koordinira delo med organi kluba. Sekretarja izvoli občni zbor za dobo štirih let. Na to funkcijo je lahko ponovno izvoljen. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru.

Blagajnik

30. člen

(1) Blagajnik opravlja finančno in materialno poslovanje kluba. Blagajnika voli občni zbor za dobo štirih let. Na to funkcijo je lahko ponovno izvoljen.
(2) Upravni odbor lahko določi, da se del opravil ali vsa v zvezi s finančnim poslovanjem odda v izvedbo zunanjemu strokovnemu sodelavcu.

Interesne Sekcije

31. člen

(1) Klub ima lahko interesne sekcije (v nadaljnjem besedilu: sekcije). V sekcijah se združujejo posamezni člani, ki jih združuje skupna interesna dejavnost s področja motoristov, radioamaterjev, ribičev in drugih interesnih dejavnosti.
(2) Sekcijo na pobudo najmanj desetih (10) zainteresiranih članov, enako določene dejavnosti, ustanovi upravni odbor kluba.
(3) Sekcija ni samostojna pravna oseba in deluje znotraj kluba.
(4) Sekcijo vodi in jo zastopa vodja sekcije. Vodja sekcije je izbran med zainteresiranimi člani posamezne dejavnosti. Vodjo sekcije na predlog zainteresiranih članov imenuje upravni odbor kluba. Vodja sekcije je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru kluba.
(5) Sekcija ima lahko svoj znak. Znak sekcije je značilne oblike kot ga uporablja Klub, s tem da se pod imenom kluba izpiše posamezna dejavnost. Posamezno dejavnost se na znaku lahko opredeli s silhueto, ki predstavlja dejavnost.
(6) Način dela sekcije se opredeli v pravilniku za posamezno sekcijo. Pravilnik sprejme upravni odbor kluba.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

32. člen

(1) Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje iz nepridobitnih sredstev:
– iz letne članarine,
– z darili in volili,
– z prispevki donatorjev in sponzorjev,
– iz javnih sredstev,
– iz morebitnih drugih zakonitih virov.
(2) Društvo opravlja tudi pridobitne dejavnosti kot dopolnilno dejavnost za dejavnosti:
– 56.104 začasni gostinski obrati (prodaja jedi na stojnicah);
– 56.300 strežba pijač (točenje pijač na stojnicah);
– 58.110 izdajanje knjig (izdajanje knjig, brošur, prospektov, knjig na elektronskih medijih, na internetu);
– 58.140 izdajanje revij in druge periodike (izdajanje društvenega biltena, revij in druge periodike);
– 58.190 drugo založništvo (izdaja plakatov, drugo tiskano gradivo);
– 73.110 dejavnost oglaševalskih agencij (distribucija oglaševalnega materiala, posredovanje oglaševalskega prostora);
– 77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup (dajanje opreme v najem in zakup);
– 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj (organiziranje strokovnih srečanj, seminarjev in konferenc);
– 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (prenos znanja in izkušenj za opravljanje policijske dejavnosti);
– 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah (občasno organiziranje tombole ali srečelova in drugih podobnih iger za člane);
– 93.120 Dejavnost športnih klubov (omogočanje članom, da se ukvarjajo s športom);
– 93.190 Druge športne dejavnosti (organiziranje športnih dogodkov);
– 93.299 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (organiziranje predstav in prireditev razvedrilne narave).
(3) Opravljanje pridobitnih dejavnosti mora biti neposredno povezano s cilji in nalogami društva iz 2. poglavja tega statuta.
(4) Pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
(5) Sredstva in metode pridobivanja iz prvega odstavka so namenjene članom kluba na nepridobitni podlagi. Namenjene so lahko tudi nečlanom kluba, vendar v obsegu, potrebnem za izvajanje osnovnega namena kluba.

33. člen

(1) Finančno in materialno poslovanje se izvaja v skladu z računovodskimi standardi za društva preko računa izbrane finančne ustanove. Natančnejša pravila določa pravilnik o finančno materialnem poslovanju kluba.
(2) Gotovinsko poslovanje je omejeno na izplačila morebitnih tekočih operativnih stroškov poslovanja kluba.
(3) Upravni odbor določi blagajniški maksimum.

34. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na občnem zboru člani sprejmejo zaključni račun.

35. člen

(1) Materialne listine podpisujeta predsednik in sekretar kluba, finančne pa predsednik in blagajnik.
(2) Klub ima svoj transakcijski račun.

36. člen

Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.

37. člen

(1) Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisano v inventarno knjigo.
(2) Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

VI. PRENEHANJE KLUBA

38. člen

(1) Klub lahko preneha:
– po sklepu občnega zbora, sprejetim z 2/3 večino navzočih zastopnikov,
– po zakonu,
– če članstvo pade pod 10 članov.
(2) V primeru prenehanja kluba preide premoženje kluba na Zvezo društev IPA Slovenije oziroma po sklepu občnega zbora na drugo sorodno društvo. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

VII. KONČNA DOLOČBA

39. člen

Spremenjen in dopolnjen statut je bil sprejet na občnem zboru dne 30. marca 2022 in velja takoj.

 

Mihael Burilov
predsednik IPA kluba Ljubljana